Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Seljestad ungdomsskole/Hjem/Helse og omsorg/Annet/Meldingsløftet

Meldingsløftet

Lokalt prosjekt

Harstad kommune etablerer høsten 2010 en prosjektorganisasjon som har som mål å prosjektere og gjennomføre tiltak for å oppnå målsettingen om utbredelse av tekniske løsninger og operative tiltak for elektronisk meldingsutveksling i løpet av de neste tre årene.

Elektronisk meldingsutveksling skal sikre flyt av medisinsk informasjon som skal føre til økt kvalitet i pasientbehandlingen. Elektronisk meldingsutveksling mellom alle parter i helse og omsorgssektoren, på alle nivå, vil øke tilgangen på og kvaliteten av, nødvendig medisinsk informasjon. Slik informasjons-utveksling vil korte ned tiden fra avsender til mottaker som i seg selv vil øke kvaliteten. Økt tilgang på informasjon til rett tid vil sette personellet i stand til å øke kvaliteten og sørge for en bedre og mer effektiv behandling og pleie til den enkelte pasient.

Prosjektet skal sørge for utbredelse av system for elektronisk informasjonsutveksling i det enkelte fagsystem, mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. Her inngår legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak, helsestasjoner og NAV som samarbeidspartnere. I fase to vil også private tjenesteytere som apotek, fysioterapeuter osv. bli koblet opp.

Nasjonalt meldingsløft

Nasjonalt meldingsløft er et program for realisering av effektiv, helhetlig og fungerende meldingsutveksling av henvisninger, epikriser, laboratorie- og røntgenrekvisisjoner/-svar mellom helseforetak og legekontor samt innsending av sykmeldinger og legeoppgjør fra legekontor til NAV.

Nasjonalt meldingsløft tar tak i utfordringer knyttet til realisering av samhandlingsløsninger på tvers av virksomheter. Dette innebærer samordning og koordinering av innsatsen hos de ulike aktører for å sikre samtidighet og fremdrift.

Meldingsløftet er et stort løft av både teknologisk og organisatorisk karakter. Gamle løsninger skal skiftes ut til fordel for nye standardiserte løsninger som ebXML, XML og bruk av PKI sertifikater. Organisatorisk krever dette omlegging av nye samhandlingsrutiner i samarbeid mellom sykehus og legekontor.

Helsedirektoratet leder satsningen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer om Nasjonalt meldingsløft her.

Meldingsløftet i kommunene (MiK)

Meldingsløftet i kommunene er et eget prosjekt underlagt Nasjonalt meldingsløft. Harstad er en av 11 hovedsamarbeidskommuner i prosjektet. Formålet med Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. I dette inngår legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner som samarbeidspartnere. En helhetlig og velfungerende informasjonsutveksling kan bidra til bedre informasjonsflyt og økt kvalitet på pasientforløpet.

Les mer om Meldingsløftet i kommunene her.

Regionalt prosjekt – FUNNKe

Prosjekt FUNNKe er et regionalt prosjekt underlagt Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Prosjektets mål er å bidra til hevet kvalitet og effektivitet i helsetjenesten til befolkningen i Helse Nord. Aktørene er legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner. Prosjektet skal bistå med kompetanse og skal motivere til utbredelse av tekniske og operative løsninger innenfor ansvarsområdet som er Nordland, Troms og Finnmark.

Les mer om FUNNKe her.

Kontakt

Prosjektleder
Roger Rasmussen
E-post: send e-post
Telefon: 77 02 60 81

Dokumenter

4. februar 2011
Powered by CustomPublish AS