Det er nytt søknadsskjema og nye retningslinjer. Les under. 

Her søker du om kort.

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV BRUKERE – TRANSPORTTJENESTEN I TROMS FYLKE

1. Om målgruppen og formål

I St. melding nr. 92 (1984-85) er funksjonshemma definert slik:

”Som funksjonshemmet regnes person som ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke vanlige kollektive transportmidler.”

Transporttjenesteordningen (TT-ordningen) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkeskommunen skal forvalte til personer som på grunn av varige forflyttningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud. Ordningen er ment som et tilbud om dør-til-dør transport.

Med varig menes minst 2 år, og det skal legges til grunn graden av forflyttingshemmingen.

Sosiale og trafikale forhold skal ikke innvirke på brukergodkjenningen. Ordningen er heller ikke ment som bruk for legetime/sykehusavtaler, men kun benyttes til fritidstransport.

2.Følgende bekreftes av søker:

Søker opplyser om personopplysninger, der i blant om vedkommende mottar til drift av bil/innehar bil dekket av NAV.

3. Følgende bekreftes av lege:

1) Lege skal gi en vurdering av og en bekreftelse på personens funksjonshemming i forhold til vanskelighetsgrad for å kunne benytte vanlig kollektivtransport, og at funksjonshemmingen er av varig karakter (Minimum 2 år).

2) Lege fastsetter hvilken brukergruppe personen hører inn under ut i fra sin funksjonshemming/forflyttingshemming, og om vedkommende skal unntas fra søknad om ny brukergodkjenning hvert annet år pga. livsvarig sykdom.

4. Definisjon av de ulike brukergruppene:

Brukergruppe A:

Brukere som er totalt avhengige av transport i spesialbil. Dette være seg rullestolbrukere som må fraktes sittende i rullestol, og/eller brukere som er blinde/svaksynte. For svaksynte brukere kan ikke synsevnen være bedre enn 6/18 (0,33), for å havne i denne brukergruppen. Dette tilsvarer om lag 30% syn.

Brukergruppe B:

Brukere med varige medfødte, kroniske eller livsvarige funksjonshemninger, som ikke er avhengige av transport i spesialbil.

5. Tildelingsperioder

Troms fylkeskommune tildeler verdikort 2 ganger pr. år, i januar og juli måned. For søkere som godkjennes for tildeling fra januar måned, gjelder verdibeløpet ut hele året det tildeles for.

6. Fordeling av midler

Midler som er øremerket transporttjenesteordningen fordeles på antall innbyggere i de ulike kommunene, ut fra hvilken brukergruppe og sone de tilhører. Det tildeles også med bakgrunn i ulike prioriteringskriterier og skjønn, og det kan hos kommunene opprettes ventelister for å bli godkjent i ordningen ut fra antall brukere i de ulike kommunene. Totalt er det satt et tak på antall brukere i ordningen til å gjelde 3 % av befolkningen i hver enkelt kommune i fylket.

7. Søknad om ny brukergodkjenning/søknadsfrister

For brukere som har livsvarige forflyttingshemminger, vil det ikke være nødvendig å søke om ny brukergodkjenning. Brukere med slike lidelser vil tilfalle ordningen permanent. For brukere som ikke har lidelser av en slik karakter må det søkes om ny brukergodkjenning hvert 2 år.

Kommunene har ansvaret for informasjon/tilskrivning til brukere som må søke om ny brukergodkjenning.

Bruker selv har alltid har et ansvar for å informere Troms fylkeskommune om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

Søknadsfrist for søkere/lege til kommunene vil være den 01. oktober og 01. mai hvert år.

8. Saksbehandling/tildeling av midler

Kommunene saksbehandler søknader om brukergodkjenning av transporttjenesteordningen. Legeerklæring/vurdering må sees på som et hjelpemiddel ved saksbehandling/vurdering av brukergodkjenning. Det er kommunene som prioriterer antall brukere som skal tilfalle ordningen i sin kommune, ut fra grad av brukers forflyttingshemming og i forhold til de kriterier som gjelder. Kommunene kan opprette ventelister på brukergodkjenning.

Kommunene kan legge slik saksbehandling til NAV kontoret i sin kommune.

Kommunene har ansvar for å oppdatere fylkeskommunen på endringer i forhold til brukere.

Frist for overlevering av godkjente brukere fra kommuner til fylkeskommunen er 3 uker etter satt frist for søkere.

Troms fylkeskommune utsteder nødvendige kort til alle brukere. Dette med bakgrunn i kommuners rapporterte brukergodkjenninger som innleveres fylkeskommunen etter fastsatt dato.

Troms fylkeskommunen avgjør hvilke type brukerkort som skal benyttes.

Eventuelle klager på avslag av søknad, endringer av brukergruppe og sone, rettes til brukers bostedskommune som er klageinstans.

SØKNADEN SKAL SENDES TIL BRUKERS BOSTEDSKOMMUNE FOR SAKSBEHANDLING

Her søker du om kort.

Her kan du lese tjenestebeskrivelse for TT-kort i Harstad.